Unikaj przypadkowego przypisania: Technika Yody w warunkach

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, php

W świecie progra­mo­wa­nia istnie­je popular­na techni­ka znana jako "techni­ka Yody", a jej głównym celem jest unika­nie przypad­ko­we­go przypi­sa­nia warto­ści w warun­kach. W kontek­ście warun­ków if, często spoty­ka­ną prakty­ką jest umiesz­cza­nie stałe­go elemen­tu po lewej stronie opera­to­ra równo­ści. Pozwa­la to na zmini­ma­li­zo­wa­nie poten­cjal­nych błędów, zwłasz­cza związa­ne­go z przypad­ko­wym użyciem opera­to­ra przypi­sa­nia (=) zamiast opera­to­ra równości (==).

WordPress nie pokazuje archiwum dat. dlaczego?

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress

Czy zdarzy­ło Ci się, że podczas przeglą­da­nia swoje­go bloga w WordPres­sie nie znala­złeś archi­wum dat? Może to być frustru­ją­ce, ale istnie­je kilka możli­wych przyczyn, dla których WordPress może nie wyświe­tlać archi­wum dat. Dzisiaj przyj­rzy­my się tym przyczy­nom i podpo­wie­my, jak sobie z nimi poradzić.

Jak rozwiązałem problem z nieprawidłowymi tłumaczeniami w WordPress przy obsłudze Ajax za pomocą wtyczki Loco

Czy zdarzy­ło Ci się, że tłuma­cze­nia w Twojej witry­nie WordPress wyświe­tla­ją się popraw­nie, ale podczas obsłu­gi zapytań AJAX nie są wczyty­wa­ne prawi­dło­wo? Jeśli tak, prawdo­po­dob­nie problem leży w konfi­gu­ra­cji katalo­gu tłuma­czeń. Domyśl­nie WordPress oczeku­je, że pliki tłuma­czeń znajdu­ją się w katalo­gu /wp-conten­t/lan­gu­age­s/. W tym poście pokażę Ci, jak łatwo skonfi­gu­ro­wać ten katalog tłuma­czeń przy użyciu wtycz­ki Loco Trans­la­te. Wtycz­ka Loco Trans­la­te to potęż­ne narzę­dzie do zarzą­dza­nia tłuma­cze­nia­mi w WordPress. Jedną … 

Czytaj więcej

WordPress: Wyjaśnienie warunku "if (is_​admin() && !defined('DOING_AJAX')) return;"

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

Często w progra­mo­wa­niu dla WordPres­sa spoty­ka­my się z warun­ka­mi, które określa­ją, czy dany kod powinien zostać wykona­ny czy też nie. Jednym z popular­nych zapisów jest if (is_​admin() && !defined('DOING_AJAX')) return;. Dziś przyj­rzy­my się bliżej temu warun­ko­wi i wyjaśni­my, jak działa.

Operator "&" w PHP: Tworzenie referencji

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, php

W języku PHP istnie­je opera­tor "&", który pozwa­la nam tworzyć referen­cje do zmien­nych. Referen­cje są wyjąt­ko­wym narzę­dziem, które umożli­wia­ją opero­wa­nie na orygi­nal­nej warto­ści zmien­nej bez tworze­nia jej kopii.

WordPress: ACF Shortcode

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

ACF Short­co­de jest rozsze­rze­niem funkcjo­nal­no­ści ACF, które pozwa­la na wykorzy­sta­nie niestan­dar­do­wych pól wewnątrz kodu skrótu (short­co­de). Można go używać na stronach, w treści wpisów lub w szablo­nach, aby wstawić warto­ści pól niestan­dar­do­wych w wybra­ne miejsca na stronie.

WordPress: Modyfikacja elementów menu za pomocą filtru wp_nav_menu_items

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

Chciał­bym przed­sta­wić Wam filtr wp_​nav_​menu_​items, który pozwa­la na modyfi­ka­cję elemen­tów menu w WordPress. Jest to bardzo przydat­na funkcjo­nal­ność, która umożli­wia elastycz­ną manipu­la­cję elemen­ta­mi menu, takimi jak linki, etykie­ty czy atrybuty.

WordPress: Jak zwiększyć limit pamięci operacyjnej?

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress

Do czego potrze­bu­je­my więcej pamię­ci? Zwięk­sza­nie limitu pamię­ci opera­cyj­nej (RAM) na stronach WordPress ma na celu zapew­nie­nie większej ilości dostęp­nej pamię­ci dla Twojej strony inter­ne­to­wej. Oto kilka powodów, dla których zwięk­sza­nie limitu pamię­ci może być korzyst­ne: Obsłu­ga większej liczby użytkow­ni­ków: Jeśli Twoja strona WordPress obsłu­gu­je duży ruch i ma wielu jedno­cze­snych użytkow­ni­ków, zwięk­sze­nie limitu pamię­ci RAM może pomóc w zapew­nie­niu płynne­go i respon­syw­ne­go działa­nia strony … 

Czytaj więcej