RODO – Polityka prywatności w sklepie internetowym

Rodo dla sklepu www

Poniżej prezen­tu­ję przykład polity­ki prywat­no­ści dla sklepu inter­ne­to­we­go, zgodnej z RODO. Jeżeli braku­je ci pomysłu jak to ma wyglą­dać, to skorzy­staj z tego wzoru, zastę­pu­jąc pola szablo­nu swoimi danymi. Warto by też trochę przere­da­go­wać niektó­re akapi­ty.

Czytaj więcejRODO – Polity­ka prywat­no­ści w sklepie inter­ne­to­wym

ContactForm7 – obsługa on_​submit po nowemu

Z końcem 2017 roku wtycz­ka ContactForm7 straci­ła dwa obsłu­gi­wa­ne zdarze­nia: "on_​​sent_​​ok" i "on_​​submit". Zdarze­nia te progra­mo­wa­ło się w dodat­ko­wych ustawie­niach formu­la­rza. Określa­ły w jaki sposób ma się zacho­wać skrypt po wysła­niu formu­la­rza. Najczę­ściej przekie­ro­wy­wa­ło użytkow­ni­ka na inną stronę albo wysyła­ło infor­ma­cję do Google Analy­tics. on_​sent_​ok: "ga( 'send', 'event', 'Contact Form', 'submit' ); Dostaw­ca wtycz­ki pisze na stronie, że można z tego korzy­stać, ale z czasem funkcja zniknie i może narobić …

Czytaj więcejContactForm7 – obsłu­ga on_​​submit po nowemu

WordPress, Youtube i Wikipedia – połączenie darmowych mocy

Przez ostat­ni rok praktycz­nie nie robiłem nic innego jak nauka WordPress'a i Bootstrap'a. Budowa­łem strony na gotowych szablo­nach (www​.talker​si​.pl), na elastycz­nych szablo­nach jak Genera­te­Press (www​.wpt​.gda​.pl) czy w całości opartych na własnym pomyśle (www​.sztum​.gda​.pl lub www​.vivaden​tal​.pl). Z musu zainte­re­so­wa­łem się API Youtu­be i stworzy­łem wtycz­kę, która zarzą­dza stroną opartą o kanał stworzo­ny w tym popular­nym porta­lu (www​.vivaden​tal​.tv). Bootstrap Studio – tania aplika­cja, a życie progra­mi­sty staje się łatwiej­sze 🙂 Bootstrap …

Czytaj więcejWordPress, Youtu­be i Wikipe­dia – połącze­nie darmo­wych mocy