Własne pole w WordPress. Advanced Custom Fields w akcji.

Czasa­mi jest tak, że potrze­bu­je­my stworzyć stronę nie tylko z treścią główną, ale z dodat­ko­wy­mi boksa­mi umiesz­czo­ny­mi w dowol­nym miejscu. Jeżeli dobrze znamy HTML i CSS to nie ma większe­go proble­mu. Wystar­czy stworzyć klasy, przypi­sać do konte­ne­rów i po krzyku. Co w sytuacji, gdy oddaje­my stronę klien­to­wi, który się nie zna? Na 100% po kilku dniach zadzwo­ni telefon z rekla­ma­cją, że wszyst­ko się rozsy­pa­ło. Aby temu zapobiec musimy stworzyć "własne pole".

Czytaj więcejWłasne pole w WordPress. Advan­ced Custom Fields w akcji.

register_​sidebar – nowe pola dla widgetów w WordPress

Pierw­szy projekt strony pod WordPres­sem jaki buduję od podstaw, czyli z własnym szablo­nem tworzę na bazie "czyste­go szablo­nu" Under­sco­res. Domyśl­nie szablon ten zawie­ra tylko jedno pole dla widge­tów w prawym sideba­rze, utworzo­ne za pomocą funkcji 'register_​sidebar'. Mój projekt przewi­du­je cztery pola w sekcji 'footer'. Po utworze­niu szablo­nu, który nazwa­łem 'vitadent' dosta­łem plik z podsta­wo­wy­mi funkcja­mi: function.php. Aby dodać inne pola dla widge­tów należy otworzyć ten plik i dopisać kilka linijek kodu.

Czytaj więcejregister_​​sidebar – nowe pola dla widge­tów w WordPress

Bootstrap – wprowadzenie

Bootstrap – frame­work CSS, rozwi­ja­ny przez progra­mi­stów Twitte­ra, wydawa­ny na licen­cji MIT. Zawie­ra zestaw przydat­nych narzę­dzi ułatwia­ją­cych tworze­nie inter­fej­su graficz­ne­go stron oraz aplika­cji inter­ne­to­wych. Bazuje głównie na gotowych rozwią­za­niach HTML oraz CSS (kompi­lo­wa­nych z plików Less) i może być stoso­wa­na m.in. do styli­za­cji takich elemen­tów jak teksty, formu­la­rze, przyci­ski, wykre­sy, nawiga­cje i innych kompo­nen­tów wyświe­tla­nych na stronie. Frame­work korzy­sta także z języka JavaScript.