Jak rozwiązałem problem z nieprawidłowymi tłumaczeniami w WordPress przy obsłudze Ajax za pomocą wtyczki Loco

Czy zdarzy­ło Ci się, że tłuma­cze­nia w Twojej witry­nie WordPress wyświe­tla­ją się popraw­nie, ale podczas obsłu­gi zapytań AJAX nie są wczyty­wa­ne prawi­dło­wo? Jeśli tak, prawdo­po­dob­nie problem leży w konfi­gu­ra­cji katalo­gu tłuma­czeń. Domyśl­nie WordPress oczeku­je, że pliki tłuma­czeń znajdu­ją się w katalo­gu /wp-conten­t/lan­gu­age­s/. W tym poście pokażę Ci, jak łatwo skonfi­gu­ro­wać ten katalog tłuma­czeń przy użyciu wtycz­ki Loco Trans­la­te. Wtycz­ka Loco Trans­la­te to potęż­ne narzę­dzie do zarzą­dza­nia tłuma­cze­nia­mi w WordPress. Jedną … 

Czytaj więcej

WordPress: Wypisanie pod postem ostatnich wpisów z kategorii

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

Zdecy­do­wa­łem się napisać ten plugin z myślą o sytuacjach, gdy chcemy wyświe­tlić listę ostat­nich postów na stronie, ale tylko dla katego­rii, którą uznaje­my za podsta­wo­wą. Zasto­so­wa­łem tutaj logikę działa­nia popular­nych wtyczek SEO, takich jak Yoast SEO, które umożli­wia­ją wybra­nie jednej katego­rii jako "głównej".

Honeypot – czyli złap bota na plaster miodu

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

Honey­pot w kontek­ście webde­ve­lo­pe­ra odnosi się do techni­ki stoso­wa­nej w celu łapania i identy­fi­ka­cji automa­tycz­nych botów lub niechcia­nych użytkow­ni­ków na stronach internetowych.

Idea honey­po­tu polega na umiesz­cze­niu ukrytych pól formu­la­rza, które są widocz­ne tylko dla botów, a niewi­docz­ne dla prawdzi­wych użytkow­ni­ków. Jeśli pole to zosta­nie wypeł­nio­ne, oznacza to, że formu­larz został wysła­ny przez bota, a nie przez człowie­ka. Może to sugero­wać próbę spamo­wa­nia lub ataku na stronę internetową.