Strona na bazie podstron

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php, bootstrap

WordPress udostęp­nia możli­wość zbudo­wa­nia szablo­nu, który zamiast podsta­wo­wej treści strony wyświe­tli dane innej strony lub stron, wpisów czy metada­nych. Wystar­czy wskazać w argumen­tach dla obiek­tu klasy wp_​query intere­su­ją­ce nas przestrze­nie, wykonać pętle i sukce­syw­nie wyświe­tlać intere­su­ją­ce nas informacje.

Własne pole w WordPress. Advanced Custom Fields w akcji.

Czasa­mi jest tak, że potrze­bu­je­my stworzyć stronę nie tylko z treścią główną, ale z dodat­ko­wy­mi boksa­mi umiesz­czo­ny­mi w dowol­nym miejscu. Jeżeli dobrze znamy HTML i CSS to nie ma większe­go proble­mu. Wystar­czy stworzyć klasy, przypi­sać do konte­ne­rów i po krzyku. Co w sytuacji, gdy oddaje­my stronę klien­to­wi, który się nie zna? Na 100% po kilku dniach zadzwo­ni telefon z rekla­ma­cją, że wszyst­ko się rozsy­pa­ło. Aby temu zapobiec musimy stworzyć "własne pole".

Czytaj więcej

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/arporo/public_html/prostykod.pl/wp-includes/functions.php on line 5279