[wooCommerce] Usuwanie metod płatności dla płatności przy odbiorze

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

Konfi­gu­ra­cja wooCom­mer­ce pozwa­la określić dla jakich metod wysył­ki możemy wybrać opcję za pobra­niem, ale nie ma możli­wo­ści zablo­ko­wa­nia wtedy innych kanałów płatno­ści. Może to wywołać u klien­ta konster­na­cję lub spowo­do­wać błąd, taki że klient wybie­rze droższą opcję za pobra­niem a i tak zapła­ci z góry. Gotowe wtycz­ki Znala­złem wtycz­kę, która w darmo­wej wersji robi różne cuda w koszy­ku. Disable payment method /​​ COD fees /​​ Advan­ce COD or Partial payment for … 

Czytaj więcej

Generator regulaminu sklepu

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress

Jeżeli nie masz tyle kasy, by zlecić regula­min sklepu prawni­kom, to może spróbuj skorzy­stać z mojego rozwią­za­nia. Stworzy­łem genera­tor regula­mi­nu, na potrze­by swoich klien­tów oparty o tekst zleco­ny kance­la­rii. Wypeł­nij formu­larz i skopiuj tekst na swoją stronę. Pamię­taj jednak, że wszyst­ko co jest uniwer­sal­ne, może nie do końca spełniać twoje wymogi. Sprawdź czy nie ma tam treści, które nie dotyczą twoje­go sklepu i mogą wprowa­dzać klien­tów w błąd. Takim przykła­dem mogą być płatno­ści. Ja korzy­stam z Przele​wy​24​.pl, …

Czytaj więcej