Generator regulaminu sklepu

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress

Jeżeli nie masz tyle kasy, by zlecić regula­min sklepu prawni­kom, to może spróbuj skorzy­stać z mojego rozwią­za­nia. Stworzy­łem genera­tor regula­mi­nu, na potrze­by swoich klien­tów oparty o tekst zleco­ny kance­la­rii. Wypeł­nij formu­larz i skopiuj tekst na swoją stronę. Pamię­taj jednak, że wszyst­ko co jest uniwer­sal­ne, może nie do końca spełniać twoje wymogi. Sprawdź czy nie ma tam treści, które nie dotyczą twoje­go sklepu i mogą wprowa­dzać klien­tów w błąd. Takim przykła­dem mogą być płatno­ści. Ja korzy­stam z Przele​wy​24​.pl, …

Czytaj więcej

[mod_​rewrite] Podmiana wadliwego katalogu obrazka

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress

Podczas insta­la­cji wp_​editora po stronie użytkow­ni­ka okaza­ło się, że dwie grafi­ki są źle podlin­ko­wa­ne. O ile sam edytor działa bez zarzu­tu, to problem pojawił się przy użyciu przeglą­dar­ki mediów. Tzw "spinner" i "uploader-icons" wywoły­wa­ne są najwy­raź­niej po relatyw­nej ścież­ce i po insta­la­cji skryp­tu poza katalo­giem wp-admin nastę­pu­je próba odwoła­nia się do nieist­nie­ją­ce­go folde­ru 'wp-admin/wp-inclu­de­s/i­ma­ge­s/'.

Czytaj więcej

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/arporo/public_html/prostykod.pl/wp-includes/functions.php on line 5279