Honeypot – czyli złap bota na plaster miodu

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

Honey­pot w kontek­ście webde­ve­lo­pe­ra odnosi się do techni­ki stoso­wa­nej w celu łapania i identy­fi­ka­cji automa­tycz­nych botów lub niechcia­nych użytkow­ni­ków na stronach internetowych.

Idea honey­po­tu polega na umiesz­cze­niu ukrytych pól formu­la­rza, które są widocz­ne tylko dla botów, a niewi­docz­ne dla prawdzi­wych użytkow­ni­ków. Jeśli pole to zosta­nie wypeł­nio­ne, oznacza to, że formu­larz został wysła­ny przez bota, a nie przez człowie­ka. Może to sugero­wać próbę spamo­wa­nia lub ataku na stronę internetową.

Generator regulaminu sklepu

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress

Jeżeli nie masz tyle kasy, by zlecić regula­min sklepu prawni­kom, to może spróbuj skorzy­stać z mojego rozwią­za­nia. Stworzy­łem genera­tor regula­mi­nu, na potrze­by swoich klien­tów oparty o tekst zleco­ny kance­la­rii. Wypeł­nij formu­larz i skopiuj tekst na swoją stronę. Pamię­taj jednak, że wszyst­ko co jest uniwer­sal­ne, może nie do końca spełniać twoje wymogi. Sprawdź czy nie ma tam treści, które nie dotyczą twoje­go sklepu i mogą wprowa­dzać klien­tów w błąd. Takim przykła­dem mogą być płatno­ści. Ja korzy­stam z Przele​wy​24​.pl, …

Czytaj więcej

[mod_​rewrite] Podmiana wadliwego katalogu obrazka

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress

Podczas insta­la­cji wp_​editora po stronie użytkow­ni­ka okaza­ło się, że dwie grafi­ki są źle podlin­ko­wa­ne. O ile sam edytor działa bez zarzu­tu, to problem pojawił się przy użyciu przeglą­dar­ki mediów. Tzw "spinner" i "uploader-icons" wywoły­wa­ne są najwy­raź­niej po relatyw­nej ścież­ce i po insta­la­cji skryp­tu poza katalo­giem wp-admin nastę­pu­je próba odwoła­nia się do nieist­nie­ją­ce­go folde­ru 'wp-admin/wp-inclu­de­s/i­ma­ge­s/'.

Czytaj więcej