MySQL HeidiSQL – Narzędzie do zarządzania bazami danych MySQL – Historia, twórcy i główne cechy

MySQL Heidi­SQL jest popular­nym narzę­dziem open-source do zarzą­dza­nia bazami danych MySQL. W tym artyku­le przyj­rzy­my się bliżej MySQL Heidi­SQL, opowie­my o jego histo­rii i twórcach, oraz przed­sta­wi­my główne cechy i funkcjo­nal­no­ści tego narzędzia.

PHPMyAdmin – Narzędzie do zarządzania bazami danych MySQL

PHPMy­Ad­min to popular­ne narzę­dzie open-source, które umożli­wia prostą i wygod­ną admini­stra­cję baz danych MySQL za pomocą inter­fej­su graficz­ne­go. W tym artyku­le przyj­rzy­my się bliżej PHPMy­Ad­min, opowie­my o jego histo­rii i twórcach, oraz przed­sta­wi­my główne cechy i funkcjo­nal­no­ści tego narzędzia.