WordPress nie pokazuje archiwum dat. dlaczego?

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress

Czy zdarzy­ło Ci się, że podczas przeglą­da­nia swoje­go bloga w WordPres­sie nie znala­złeś archi­wum dat? Może to być frustru­ją­ce, ale istnie­je kilka możli­wych przyczyn, dla których WordPress może nie wyświe­tlać archi­wum dat. Dzisiaj przyj­rzy­my się tym przyczy­nom i podpo­wie­my, jak sobie z nimi poradzić.

WordPress: Wyjaśnienie warunku "if (is_​admin() && !defined('DOING_AJAX')) return;"

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

Często w progra­mo­wa­niu dla WordPres­sa spoty­ka­my się z warun­ka­mi, które określa­ją, czy dany kod powinien zostać wykona­ny czy też nie. Jednym z popular­nych zapisów jest if (is_​admin() && !defined('DOING_AJAX')) return;. Dziś przyj­rzy­my się bliżej temu warun­ko­wi i wyjaśni­my, jak działa.

WordPress: ACF Shortcode

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

ACF Short­co­de jest rozsze­rze­niem funkcjo­nal­no­ści ACF, które pozwa­la na wykorzy­sta­nie niestan­dar­do­wych pól wewnątrz kodu skrótu (short­co­de). Można go używać na stronach, w treści wpisów lub w szablo­nach, aby wstawić warto­ści pól niestan­dar­do­wych w wybra­ne miejsca na stronie.

WordPress: Modyfikacja elementów menu za pomocą filtru wp_nav_menu_items

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

Chciał­bym przed­sta­wić Wam filtr wp_​nav_​menu_​items, który pozwa­la na modyfi­ka­cję elemen­tów menu w WordPress. Jest to bardzo przydat­na funkcjo­nal­ność, która umożli­wia elastycz­ną manipu­la­cję elemen­ta­mi menu, takimi jak linki, etykie­ty czy atrybuty.

WordPress: Jak zwiększyć limit pamięci operacyjnej?

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress

Do czego potrze­bu­je­my więcej pamię­ci? Zwięk­sza­nie limitu pamię­ci opera­cyj­nej (RAM) na stronach WordPress ma na celu zapew­nie­nie większej ilości dostęp­nej pamię­ci dla Twojej strony inter­ne­to­wej. Oto kilka powodów, dla których zwięk­sza­nie limitu pamię­ci może być korzyst­ne: Obsłu­ga większej liczby użytkow­ni­ków: Jeśli Twoja strona WordPress obsłu­gu­je duży ruch i ma wielu jedno­cze­snych użytkow­ni­ków, zwięk­sze­nie limitu pamię­ci RAM może pomóc w zapew­nie­niu płynne­go i respon­syw­ne­go działa­nia strony … 

Czytaj więcej

WordPress: Jak użyć ukrytego pola w Contact Form 7 do przechowywania daty i czasu

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

Wprowa­dze­nie: Contact Form 7 jest popular­nym narzę­dziem wtycz­ki WordPress, które umożli­wia tworze­nie i zarzą­dza­nie formu­la­rza­mi kontak­to­wy­mi na stronie inter­ne­to­wej. Jedną z przydat­nych funkcji wtycz­ki jest możli­wość dodawa­nia pól ukrytych, które nie są widocz­ne dla użytkow­ni­ków, ale pozwa­la­ją przecho­wy­wać dodat­ko­we infor­ma­cje. W tym artyku­le dowiesz się, jak użyć ukryte­go pola w Contact Form 7 do przecho­wy­wa­nia daty i czasu. Krok 1: Dodanie pola ukryte­go do formu­la­rza Aby … 

Czytaj więcej

Wpływ filtru 'the_​content' na modyfikację treści w WordPressie

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

Filtr 'the_​content' jest jednym z wbudo­wa­nych filtrów w WordPres­sie, który umożli­wia progra­mi­stom modyfi­ko­wa­nie treści przed jej wyświe­tle­niem na stronie. Wpływa on na zawar­tość treści wywoły­wa­nej przez funkcję 'the_​content()'. Jest to kluczo­wy punkt inter­wen­cji, który pozwa­la na dynamicz­ną manipu­la­cję treścią, dosto­so­wu­jąc ją do indywi­du­al­nych potrzeb i preferencji.

WordPress: Wypisanie pod postem ostatnich wpisów z kategorii

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

Zdecy­do­wa­łem się napisać ten plugin z myślą o sytuacjach, gdy chcemy wyświe­tlić listę ostat­nich postów na stronie, ale tylko dla katego­rii, którą uznaje­my za podsta­wo­wą. Zasto­so­wa­łem tutaj logikę działa­nia popular­nych wtyczek SEO, takich jak Yoast SEO, które umożli­wia­ją wybra­nie jednej katego­rii jako "głównej".