WordPress: Jak użyć ukrytego pola w Contact Form 7 do przechowywania daty i czasu

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

Wprowa­dze­nie: Contact Form 7 jest popular­nym narzę­dziem wtycz­ki WordPress, które umożli­wia tworze­nie i zarzą­dza­nie formu­la­rza­mi kontak­to­wy­mi na stronie inter­ne­to­wej. Jedną z przydat­nych funkcji wtycz­ki jest możli­wość dodawa­nia pól ukrytych, które nie są widocz­ne dla użytkow­ni­ków, ale pozwa­la­ją przecho­wy­wać dodat­ko­we infor­ma­cje. W tym artyku­le dowiesz się, jak użyć ukryte­go pola w Contact Form 7 do przecho­wy­wa­nia daty i czasu. Krok 1: Dodanie pola ukryte­go do formu­la­rza Aby … 

Czytaj więcej

Honeypot – czyli złap bota na plaster miodu

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

Honey­pot w kontek­ście webde­ve­lo­pe­ra odnosi się do techni­ki stoso­wa­nej w celu łapania i identy­fi­ka­cji automa­tycz­nych botów lub niechcia­nych użytkow­ni­ków na stronach internetowych.

Idea honey­po­tu polega na umiesz­cze­niu ukrytych pól formu­la­rza, które są widocz­ne tylko dla botów, a niewi­docz­ne dla prawdzi­wych użytkow­ni­ków. Jeśli pole to zosta­nie wypeł­nio­ne, oznacza to, że formu­larz został wysła­ny przez bota, a nie przez człowie­ka. Może to sugero­wać próbę spamo­wa­nia lub ataku na stronę internetową.

ContactForm7 – obsługa on_​submit po nowemu

Z końcem 2017 roku wtycz­ka ContactForm7 straci­ła dwa obsłu­gi­wa­ne zdarze­nia: "on_​​sent_​​ok" i "on_​​submit". Zdarze­nia te progra­mo­wa­ło się w dodat­ko­wych ustawie­niach formu­la­rza. Określa­ły w jaki sposób ma się zacho­wać skrypt po wysła­niu formu­la­rza. Najczę­ściej przekie­ro­wy­wa­ło użytkow­ni­ka na inną stronę albo wysyła­ło infor­ma­cję do Google Analy­tics. on_​sent_​ok: "ga( 'send', 'event', 'Contact Form', 'submit' ); Dostaw­ca wtycz­ki pisze na stronie, że można z tego korzy­stać, ale z czasem funkcja zniknie i może narobić nam … 

Czytaj więcej