ContactForm7 Multi – krok 2

CENA ZAWIERA

 • 7 nocle­gów w Ośrod­ku „Centrum Sportu” w Pucku przy ul. Judyc­kie­go 8. Pokoje 2,3,4,5 i 6 osobo­we z pełnym węzłem sanitarny
 • wyżywie­nie: 4 posił­ki dzien­nie (śniada­nia i kolacje w formie „bufetu szwedz­kie­go”) w stołów­ce ośrod­ka. Dostęp­ne diety: wegeta­riań­ska, bezglu­te­no­wa itd. Prowiant na drogę powrotną.
 • opieka wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry wychowawczej
 • 22 godzi­ny szkole­nia na windsur­fin­gu wraz z częścią teoretyczną
 • 2 godzi­ny pływa­nia na supach
 • 2 wyciecz­ki rowerowe
 • zajęcia w kręgielni
 • gry i zabawy rucho­we na plaży, boiskach wielo­funk­cyj­nych (w przypad­ku złej pogody na Sali gimnastycznej)
 • najnow­szy sprzęt do pływa­nia, piankę i kamizel­kę asekuracyjną
 • rower trekkin­go­wy
 • pamiąt­ko­wa koszulka
 • ubezpie­cze­nie NNW
 • opieka medycz­na – wykwa­li­fi­ko­wa­na pielę­gniar­ka z Puckie­go szpitala
 • opieka ratow­ni­ka wodne­go na kąpielisku

Zalicz­ka w wysoko­ści 500 zł płatna 3 dni od daty złoże­nia zamówie­nia. Brak zalicz­ki cofa rezer­wa­cję. Zapła­ta całej kwoty maksy­mal­nie na 60 dni przed rozpo­czę­ciem turnu­su. (potrzeb­na edycja tego pola)

  Please fill out the form on the previo­us page.