Konfiguracja buforowania zapytań w MySQL – Optymalizacja wydajności poprzez dostosowanie parametrów bufora

Wprowa­dze­nie Konfi­gu­ra­cja buforo­wa­nia zapytań w MySQL odgry­wa istot­ną rolę w optyma­li­za­cji wydaj­no­ści syste­mu bazoda­no­we­go. Dosto­so­wa­nie odpowied­nich parame­trów bufora pozwa­la na efektyw­ne wykorzy­sta­nie pamię­ci podręcz­nej, co skraca czas dostę­pu do danych i przyspie­sza wykony­wa­nie zapytań. W tym artyku­le przyj­rzy­my się bliżej konfi­gu­ra­cji buforo­wa­nia zapytań w MySQL, omówi­my kluczo­we parame­try i przed­sta­wi­my przykła­dy konkret­nych ustawień. 1. Parame­try buforo­wa­nia zapytań w MySQL MySQL oferu­je różne parame­try, które można … 

Czytaj więcej

Buforowanie zapytań w MySQL – Optymalizacja wydajności poprzez przechowywanie wyników zapytań w pamięci

Buforo­wa­nie zapytań jest jednym z kluczo­wych mecha­ni­zmów optyma­li­za­cyj­nych w syste­mie zarzą­dza­nia bazą danych MySQL. Pozwa­la ono na przecho­wy­wa­nie wyników często wykony­wa­nych zapytań w pamię­ci, co znacz­nie przyspie­sza czas dostę­pu do danych i popra­wia ogólną wydaj­ność systemu.

MySQL HeidiSQL – Narzędzie do zarządzania bazami danych MySQL – Historia, twórcy i główne cechy

MySQL Heidi­SQL jest popular­nym narzę­dziem open-source do zarzą­dza­nia bazami danych MySQL. W tym artyku­le przyj­rzy­my się bliżej MySQL Heidi­SQL, opowie­my o jego histo­rii i twórcach, oraz przed­sta­wi­my główne cechy i funkcjo­nal­no­ści tego narzędzia.

PHPMyAdmin – Narzędzie do zarządzania bazami danych MySQL

PHPMy­Ad­min to popular­ne narzę­dzie open-source, które umożli­wia prostą i wygod­ną admini­stra­cję baz danych MySQL za pomocą inter­fej­su graficz­ne­go. W tym artyku­le przyj­rzy­my się bliżej PHPMy­Ad­min, opowie­my o jego histo­rii i twórcach, oraz przed­sta­wi­my główne cechy i funkcjo­nal­no­ści tego narzędzia.

Wydajność MySQL – Optymalizacja i tuning dla maksymalnej wydajności

Wydaj­ność jest kluczo­wym czynni­kiem w kontek­ście syste­mów zarzą­dza­nia bazą danych. MySQL, będąc popular­nym syste­mem bazoda­no­wym, oferu­je wiele możli­wo­ści optyma­li­za­cji i tunin­gu w celu osiągnię­cia maksy­mal­nej wydaj­no­ści. W tym artyku­le skupi­my się na strate­giach i techni­kach, które można zasto­so­wać w MySQL, aby zopty­ma­li­zo­wać jej działa­nie i uzyskać jak najlep­szą wydajność.

Skalowalność MySQL – Efektywne zarządzanie rosnącymi danymi

Skalo­wal­ność to kluczo­wy czynnik w projek­to­wa­niu i zarzą­dza­niu bazami danych. MySQL, jako popular­ny system zarzą­dza­nia bazą danych, oferu­je wiele technik i rozwią­zań, które umożli­wia­ją efektyw­ne skalo­wa­nie i obsłu­gę rosną­cych danych. W tym artyku­le przyj­rzy­my się bliżej skalo­wal­no­ści MySQL, omówi­my różne strate­gie skalo­wa­nia oraz przed­sta­wi­my przykła­dy techno­lo­gii stoso­wa­nych w celu popra­wy wydaj­no­ści w środo­wi­skach o dużym obciążeniu.

MySQL – Rewolucyjna baza danych oparta na SQL

Wprowa­dze­nie MySQL to jedna z najpo­pu­lar­niej­szych relacyj­nych baz danych, wykorzy­sty­wa­na przez milio­ny aplika­cji i stron inter­ne­to­wych na całym świecie. W tym artyku­le przyj­rzy­my się bliżej histo­rii i twórcom MySQL oraz omówi­my jej główne cechy i znacze­nie w dziedzi­nie zarzą­dza­nia danymi. 1. Histo­ria MySQL MySQL zosta­ło zapocząt­ko­wa­ne w 1994 roku przez szwedz­ki zespół progra­mi­stów, Micha­ela "Monty'ego" Widlén, Davida Axmar­ka i Allana Larsso­na. Nazwa MySQL pocho­dzi od pierw­szych liter imion założy­cie­li (My, …

Czytaj więcej

[mysql] Podział dat na dekady

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress

Dziś potrze­bo­wa­łem wycią­gnąć z bazy danych WordPress'a rekor­dy poukła­da­ne wg daty, a dokład­nie pogru­po­wa­ne wg dekad (1960 – 1969, 1970 – 1979…). Pętlą się tego nie da zrobić więc trzeba było stworzyć zapyta­nie. Najle­piej jedno by nie obcią­żać syste­mu. Data zapisa­na jest w metada­nych postu pod nazwą 'data', a typ postu to 'plyty'.

Czytaj więcej