Unikaj przypadkowego przypisania: Technika Yody w warunkach

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, php

W świecie progra­mo­wa­nia istnie­je popular­na techni­ka znana jako "techni­ka Yody", a jej głównym celem jest unika­nie przypad­ko­we­go przypi­sa­nia warto­ści w warun­kach. W kontek­ście warun­ków if, często spoty­ka­ną prakty­ką jest umiesz­cza­nie stałe­go elemen­tu po lewej stronie opera­to­ra równo­ści. Pozwa­la to na zmini­ma­li­zo­wa­nie poten­cjal­nych błędów, zwłasz­cza związa­ne­go z przypad­ko­wym użyciem opera­to­ra przypi­sa­nia (=) zamiast opera­to­ra równości (==).

Wykonywanie skryptów JavaScript po załadowaniu strony: Praktyczne podejście dla programistów.

Progra­mi­ści często potrze­bu­ją wykonać określo­ny kod JavaScript po załado­wa­niu strony, aby zaini­cjo­wać pewne działa­nia, manipu­lo­wać elemen­ta­mi strony lub zareago­wać na zdarze­nia użytkow­ni­ka. W tym artyku­le dowiesz się, jak to osiągnąć za pomocą skryp­tu JavaScript wykonu­ją­ce­go się po załado­wa­niu strony.

Tiny Slider 2 – Nowa era elastycznego przewijania

Witaj! Dzisiaj chciał­bym Ci przed­sta­wić projekt, który całko­wi­cie odmie­nił sposób, w jaki tworzę i używam przewi­jal­nych karuzel na moich stronach inter­ne­to­wych. Chodzi o Tiny Slider 2 – nową odsło­nę popular­ne­go narzę­dzia do tworze­nia elastycz­nych i interak­tyw­nych przewi­ja­nych galerii i karuzeli.

Czytaj więcej

[wp_​ajax_​example_​ajax_​request] Korzystanie z Ajax'a w WordPress

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php, jquery

W WordPress'ie w łatwy sposób można korzy­stać z możli­wo­ści techno­lo­gii Ajax. Jest to połącze­nie PHP i JavaScript. Wykorzy­stu­je­my JS po stronie klien­ta by urucho­mić skrypt PHP na serwe­rze, uzyskać wynik i zapre­zen­to­wać go na stronie (lub nie).

ContactForm7 – obsługa on_​submit po nowemu

Z końcem 2017 roku wtycz­ka ContactForm7 straci­ła dwa obsłu­gi­wa­ne zdarze­nia: "on_​​sent_​​ok" i "on_​​submit". Zdarze­nia te progra­mo­wa­ło się w dodat­ko­wych ustawie­niach formu­la­rza. Określa­ły w jaki sposób ma się zacho­wać skrypt po wysła­niu formu­la­rza. Najczę­ściej przekie­ro­wy­wa­ło użytkow­ni­ka na inną stronę albo wysyła­ło infor­ma­cję do Google Analy­tics. on_​sent_​ok: "ga( 'send', 'event', 'Contact Form', 'submit' ); Dostaw­ca wtycz­ki pisze na stronie, że można z tego korzy­stać, ale z czasem funkcja zniknie i może narobić nam … 

Czytaj więcej