Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniej­szy dokument określa zasady Polity­ki prywat­no­ści w Sklepie Inter­ne­to­wym (dalej jako „Sklep Inter­ne­to­wy”). Admini­stra­to­rem Sklepu Inter­ne­to­we­go jest [IMIE NAZWISKO] prowa­dzą­ca działal­ność gospo­dar­czą pod nazwą [FIRMA] [IMIE NAZWISKO] wpisa­ną do rejestru przed­się­bior­ców Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Działal­no­ści Gospo­dar­czej prowa­dzo­nej przez Ministra Rozwo­ju pod adresem [ADRES] NIP: [NIP] REGON: [REGON].

Wyrazy użyte z dużej litery mają znacze­nie nadane im w regula­mi­nie niniej­sze­go Sklepu Internetowego.

Dane osobo­we zbiera­ne przez Admini­stra­to­ra Sklepu Inter­ne­to­we­go są przetwa­rza­ne zgodnie z przepi­sa­mi Rozpo­rzą­dze­nia Parla­men­tu Europej­skie­go i Rady (UE) 2016679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z przetwa­rza­niem danych osobo­wych i w sprawie swobod­ne­go przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/​46/​WE (ogólne rozpo­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwane­go dalej: RODO.

Admini­stra­tor Sklepu inter­ne­to­we­go dokła­da szcze­gól­nych starań w celu ochro­ny prywat­no­ści i infor­ma­cji mu przeka­za­nych, a dotyczą­cych Klien­tów Sklepu inter­ne­to­we­go. Admini­stra­tor z należy­tą staran­no­ścią dobie­ra i stosu­je odpowied­nie środki technicz­ne, w tym o charak­te­rze progra­mi­stycz­nym i organi­za­cyj­nym, zapew­nia­ją­ce ochro­nę przetwa­rza­nych danych, w szcze­gól­no­ści zabez­pie­cza dane przed ich udostęp­nie­niem osobom nieupo­waż­nio­nym, ujawnie­niem, utrace­niem i znisz­cze­niem, nieupraw­nio­ną modyfi­ka­cją, jak również przed ich przetwa­rza­niem z narusze­niem obowią­zu­ją­cych przepi­sów prawa.

Adresa­tem możli­wo­ści korzy­sta­nia z Towarów i Usług dostęp­nych na stronie inter­ne­to­wej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Admini­stra­tor danych osobo­wych nie przewi­du­je celowe­go groma­dze­nia danych dotyczą­cych dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Admini­stra­tor danych osobowych

Admini­stra­to­rem Twoich danych osobo­wych jest:

[FIRMA] [IMIE NAZWISKO]
[ADRES]

W sprawie Twoich danych osobo­wych możesz skontak­to­wać się z Admini­stra­to­rem danych osobo­wych za pomocą:

 • poczty elektro­nicz­nej: [EMAIL];
 • trady­cyj­nej: [FIRMA] [IMIE NAZWISKO], [ADRES];
 • formu­la­rza kontak­to­we­go, który możesz znaleźć pod adresem: [FORMULARZ WWW];
 • telefo­nu: [TELEFON].

Admini­stra­tor danych osobo­wych wyzna­czył Przed­sta­wi­cie­la do repre­zen­to­wa­nia go w zakre­sie obowiąz­ków wynika­ją­cych z RODO.

Przed­sta­wi­cie­lem admini­stra­to­ra danych osobo­wych jest:

[FIRMA] [IMIE NAZWISKO]
[ADRES]

W sprawach dotyczą­cych Twoich danych osobo­wych możesz skontak­to­wać się z Przed­sta­wi­cie­lem Admini­stra­to­ra danych osobo­wych za pomocą:

 • poczty elektro­nicz­nej: [EMAIL];
 • trady­cyj­nej: [FIRMA] [IMIE NAZWISKO], [ADRES];
 • formu­la­rza kontak­to­we­go, który możesz znaleźć pod adresem: [FORMULARZ WWW];
 • telefo­nu: [TELEFON].

Inspektor ochrony danych (IOD)

Admini­stra­tor danych osobo­wych powołał Inspek­to­ra Ochro­ny Danych (IOD), z którym możesz się skontak­to­wać w sprawie ochro­ny swoich danych osobo­wych za pomocą:

 • poczty elektro­nicz­nej: [EMAIL];
 • trady­cyj­nej: [FIRMA] [IMIE NAZWISKO], [ADRES];
 • formu­la­rza kontak­to­we­go, który możesz znaleźć pod adresem: [FORMULARZ WWW];
 • telefo­nu: [TELEFON].

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Admini­stra­tor danych osobo­wych przetwa­rza Twoje dane osobo­we w nastę­pu­ją­cych celach i zakresie:

 • podję­cia działań przed zawar­ciem umowy na Twoje żądanie (np. założe­nie konta), tj. dane podane w formu­la­rzu rejestra­cyj­nym w Sklepie inter­ne­to­wym, tzn. adres e‑mail oraz ustano­wio­ne hasło, płeć; jeżeli rejestra­cja Konta nastę­pu­je za pośred­nic­twem zewnętrz­nej usługi uwierzy­tel­nia­ją­cej (np. Google+, Facebo­ok) zbiera­my Twoje imię i nazwi­sko, a jeżeli rejestru­jesz się przy zakupie Towarów zbiera­my Twoje imię i nazwi­sko i dane podane w celu reali­za­cji zamówie­nia takie jak adres do wysył­ki; w celu świad­cze­nia Usług wymaga­ją­cych założe­nia Konta takich jak: prowa­dze­nie histo­rii zamówień, infor­mo­wa­nie o statu­sie reali­za­cji zamówie­nia, przetwa­rza­my Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;
 • w celu świad­cze­nia Usług niewy­ma­ga­ją­cych założe­nia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglą­da­nie stron www Sklepu Inter­ne­to­we­go, wyszu­ki­war­ka Towarów, przetwa­rza­my dane osobo­we dotyczą­ce Twojej aktyw­no­ści w Sklepie inter­ne­to­wym, tzn. dane dotyczą­ce przeglą­da­nych przez Ciebie Towarów, dane dotyczą­ce sesji Twoje­go urządze­nia, syste­mu opera­cyj­ne­go, przeglą­dar­ki, lokali­za­cji oraz unikal­ne­go ID, adres IP;
 • w celu wykona­nia umowy sprze­da­ży Towarów (np. doręcze­nia zamówio­nych Towarów), przetwa­rza­my dane osobo­we podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwi­sko, adres e‑mail, dane adreso­we, dane dotyczą­ce płatno­ści, a jeżeli dokonu­jesz zakupu za pośred­nic­twem Konta, dodat­ko­wo ustano­wio­ne hasło;
 • w celu staty­styk korzy­sta­nia z poszcze­gól­nych funkcjo­nal­no­ści dostęp­nych w Sklepie inter­ne­to­wym, ułatwie­nia korzy­sta­nia ze Sklepu inter­ne­to­we­go oraz zapew­nie­nia bezpie­czeń­stwa infor­ma­tycz­ne­go Sklepu inter­ne­to­we­go, przetwa­rza­my dane osobo­we dotyczą­ce Twojej aktyw­no­ści w Sklepie Inter­ne­to­wym oraz ilości czasu spędza­ne­go na każdej z podstron w Sklepie inter­ne­to­wym, Twojej histo­rii wyszu­ki­wa­nia, lokali­za­cji, adresie IP, ID urządze­nia, danych dotyczą­cych Twojej przeglą­dar­ki inter­ne­to­wej oraz syste­mu operacyjnego;
 • w celu ustale­nia, docho­dze­nia i egzeku­cji roszczeń oraz obrony przed roszcze­nia­mi w postę­po­wa­niu sądowym i innymi organa­mi egzeku­cyj­ny­mi, możemy przetwa­rzać Twoje dane osobo­we podane przy zakupie Towarów lub założe­niu Konta oraz inne dane niezbęd­ne do udowod­nie­nia istnie­nia roszcze­nia lub które wynika­ją z wymogu prawne­go, nakazu sądowe­go lub innej proce­du­ry prawnej;
 • w celu rozpa­try­wa­nia rekla­ma­cji, skarg i wniosków oraz odpowie­dzi na pytania Klien­tów, przetwa­rza­my podane przez Ciebie dane osobo­we w formu­la­rzu kontak­to­wym, rekla­ma­cjach skargach i wnioskach, czy w celu udzie­le­nia odpowie­dzi na pytania zawar­te w innej formie oraz niektó­re dane osobo­we podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczą­ce zamówie­nia Towaru i innych świad­czo­nych przez nas Usług będące przyczy­ną rekla­ma­cji, skargi czy wniosku oraz dane zawar­te w dokumen­tach dołączo­nych do rekla­ma­cji, skarg i wniosków;
 • w celu marke­tin­gu naszych Towarów i Usług oraz naszych klien­tów i partne­rów, w tym remar­ke­tin­gu, w tym celu przetwa­rza­my dane osobo­we podane przez Ciebie przy utworze­niu Konta i jego aktuali­za­cji, dane dotyczą­ce Twojej aktyw­no­ści w Sklepie inter­ne­to­wym w tym zamówień, które są rejestro­wa­ne i przecho­wy­wa­ne za pośred­nic­twem plików cookies, a w szcze­gól­no­ści histo­ria zamówień, histo­ria wyszu­ki­wa­ni, kliknię­cia w Sklepie inter­ne­to­wym, daty logowa­nia i rejestra­cji, histo­ria i Twoja aktyw­ność związa­na z naszą komuni­ka­cją z Tobą. W przypad­ku remar­ke­tin­gu, wykorzy­stu­je­my dane o Twojej aktyw­no­ści w celu dotar­cia do Ciebie z naszy­mi komuni­ka­ta­mi marke­tin­go­wy­mi poza Sklepem inter­ne­to­wym i korzy­sta­my w tym celu z usług zewnętrz­nych dostaw­ców. Usługi te polega­ją na wyświe­tla­niu naszych komuni­ka­tów na stronach inter­ne­to­wych innych niż Sklepu inter­ne­to­we­go. Szcze­gó­ły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczą­cych Plików cookies;
 • w celu organi­za­cji konkur­sów i progra­mów lojal­no­ścio­wych tj. powia­do­mień o zgroma­dzo­nych punktach, powia­do­mie­nia o wygra­nej oraz rekla­mo­wa­nia naszej oferty, wykorzy­stu­je­my Twoje dane osobo­we podane w Koncie oraz przy rejestra­cji w konkur­sie lub progra­mie lojal­no­ścio­wym. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na ten temat podane są każdo­ra­zo­wo w warun­kach uczest­nic­twa danego konkur­su lub progra­mu lojalnościowego;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partne­rów, tj. infor­ma­cje o zamówie­niu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e‑mail. Dane zebra­ne w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzy­sty­wa­ne do celów rekla­mo­wych. Dokład­ne wskazów­ki podane są w infor­ma­cji o danej ankie­cie lub w miejscu, w którym wprowa­dzasz swoje dane.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Admini­stra­tor danych osobo­wych przetwa­rza nastę­pu­ją­ce katego­rie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontak­to­we;
 • dane dotyczą­ce aktyw­no­ści w Sklepie internetowym;
 • dane dotyczą­ce zamówień w Sklepie internetowym;
 • dane dotyczą­ce rekla­ma­cji skarg i wniosków;
 • dane dotyczą­ce usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaga­nych danych osobo­wych jest dobro­wol­ne i stano­wi warunek świad­cze­nia usług przez Admini­stra­to­ra danych osobo­wych za pośred­nic­twem Sklepu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobo­we będą przetwa­rza­ne przez okres niezbęd­ny do reali­za­cji zamówień, usług, działań marke­tin­go­wych oraz innych usług wykony­wa­nych dla Klien­ta. Dane osobo­we będą usunię­te w nastę­pu­ją­cych przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunię­cie lub wycofa udzie­lo­ną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podej­mu­je działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyska­niu infor­ma­cji, że przecho­wy­wa­ne dane są nieak­tu­al­ne lub niedokładne.

Niektó­re dane w zakre­sie: adres e‑mail, imię i nazwi­sko, mogą być przecho­wy­wa­ne przez okres kolej­nych 3 lat dla celów dowodo­wych, rozpa­try­wa­nia rekla­ma­cji, skarg oraz roszczeń związa­nych z usługa­mi świad­czo­ny­mi przez Sklep inter­ne­to­wy – dane te nie będą wykorzy­sty­wa­ne do celów marketingowych.

Dane dotyczą­ce zamówień Towarów i usług płatnych, konkur­sów i progra­mów lojal­no­ścio­wych będą przecho­wy­wa­ne przez okres 5 lat od daty dostar­cze­nia zamówienia.

Dane dotyczą­ce Klien­tów nieza­lo­go­wa­nych przecho­wu­je­my przez czas odpowia­da­ją­cy cyklo­wi życia zapisa­nych na urządze­niach plików cookies lub do czasu ich usunię­cia w urządze­niu Klien­ta przez Klienta.

Twoje dane osobo­we dotyczą­ce prefe­ren­cji, zacho­wań i wyboru treści marke­tin­go­wych mogą być wykorzy­sty­wa­ne jako podsta­wa do podję­cia zauto­ma­ty­zo­wa­nych decyzji w celu określe­nia możli­wo­ści sprze­da­żo­wych Sklepu internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przeka­zu­je­my Twoje dane osobo­we nastę­pu­ją­cym katego­riom odbiorców:

 • organom państwo­wym, np. proku­ra­tu­ra, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podsta­wie RODO masz prawo do:

 • żądania dostę­pu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprosto­wa­nia swoich danych osobowych;
 • żądania usunię­cia swoich danych osobowych;
 • żądania ograni­cze­nia przetwa­rza­nia danych osobowych;
 • wniesie­nia sprze­ci­wu wobec przetwa­rza­nia danych osobowych;
 • żądania przeno­sze­nia danych osobowych.

Admini­stra­tor danych osobo­wych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w termi­nie miesią­ca od otrzy­ma­nia żądania – udzie­la Ci infor­ma­cji o działa­niach podję­tych w związ­ku ze zgłoszo­nym przez Ciebie żądaniem. W razie potrze­by termin miesięcz­ny może być przedłu­żo­ny o kolej­ne dwa miesią­ce z uwagi na skompli­ko­wa­ny charak­ter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypad­ku Admini­stra­tor danych osobo­wych poinfor­mu­je Cię o takim przedłu­że­niu w termi­nie miesią­ca od otrzy­ma­nia żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyska­nia od Admini­stra­to­ra danych osobo­wych infor­ma­cji czy Twoje dane osobo­we są przetwarzane.

Jeżeli Admini­stra­tor przetwa­rza Twoje dane osobo­we masz prawo do:

 • dostę­pu do danych osobowych;
 • uzyska­nia infor­ma­cji o celach przetwa­rza­nia, katego­riach przetwa­rza­nych danych osobo­wych, o odbior­cach lub katego­riach odbior­ców tych danych, plano­wa­nym okresie przecho­wy­wa­nia Twoich danych lub o kryte­riach ustala­nia tego okresu, o prawach przysłu­gu­ją­cych Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesie­nia skargi do organu nadzor­cze­go, o źródle tych danych, o zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decyzji, w tym o profi­lo­wa­niu oraz o zabez­pie­cze­niach stoso­wa­nych w związ­ku z przeka­za­niem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyska­nia kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostę­pu do swoich danych osobo­wych zgłoś swoje żądanie na adres: [EMAIL].

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobo­we są niepra­wi­dło­we masz prawo żądania od Admini­stra­to­ra niezwłocz­ne­go sprosto­wa­nia Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Admini­stra­to­ra uzupeł­nie­nia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprosto­wa­nia danych osobo­wych lub ich uzupeł­nie­nia, zgłoś swoje żądanie na adres: [EMAIL].

Jeżeli dokona­łeś rejestra­cji w Sklepie Inter­ne­to­wym swoje dane osobo­we możesz sprosto­wać i uzupeł­niać samodziel­nie po zalogo­wa­niu się w Sklepie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Admini­stra­to­ra danych osobo­wych usunię­cia swoich danych osobo­wych, gdy:

 • Twoje dane osobo­we przesta­ły być niezbęd­ne do celów, w których zosta­ły zebra­ne lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofa­łeś określo­ną zgodę, w zakre­sie w jakim dane osobo­we były przetwa­rza­ne w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobo­we były przetwa­rza­ne niezgod­nie z prawem;
 • wniosłeś/​wniosłaś sprze­ciw wobec przetwa­rza­nia Twoich danych osobo­wych na potrze­by marke­tin­gu bezpo­śred­nie­go, w tym profi­lo­wa­nia, w zakre­sie w jakim przetwa­rza­nie danych osobo­wych jest związa­ne z marke­tin­giem bezpośrednim;
 • wniosłeś/​wniosłaś sprze­ciw wobec przetwa­rza­nia Twoich danych osobo­wych w związ­ku z przetwa­rza­niem niezbęd­nym dla wykona­nia zadania reali­zo­wa­ne­go w intere­sie publicz­nym lub przetwa­rza­nia niezbęd­ne­go dla celów wynika­ją­cych z prawnie uzasad­nio­nych intere­sów reali­zo­wa­nych przez Admini­stra­to­ra danych osobo­wych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłosze­nia żądania usunię­cia danych osobo­wych Admini­stra­tor danych osobo­wych może przetwa­rzać Twoje dane dalej w celu ustale­nia, docho­dze­nia lub obrony roszczeń o czym zosta­niesz poinformowany/​poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunię­cia swoich danych osobo­wych zgłoś swoje żądanie na adres: [EMAIL].

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograni­cze­nia przetwa­rza­nia Twoich danych osobo­wych, gdy:

 • kwestio­nu­jesz prawi­dło­wość swoich danych osobo­wych – Admini­stra­tor danych osobo­wych ograni­czy przetwa­rza­nie Twoich danych osobo­wych na czas pozwa­la­ją­cy spraw­dzić prawi­dło­wość tych danych;
 • gdy przetwa­rza­nie Twoich danych jest niezgod­ne z prawem, a zamiast usunię­cia danych osobo­wych zażądasz ograni­cze­nia przetwa­rza­nia Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobo­we przesta­ły być potrzeb­ne do celów przetwa­rza­nia, ale są one potrzeb­ne w celu ustale­nia, docho­dze­nia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/​zgłosiłaś sprze­ciw wobec przetwa­rza­nia Twoich danych osobo­wych – do czasu stwier­dze­nia czy prawnie uzasad­nio­ne intere­sy po stronie Admini­stra­to­ra danych osobo­wych są nadrzęd­ne wobec podstaw wskaza­nych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograni­cze­nia przetwa­rza­nia swoich danych osobo­wych zgłoś swoje żądanie na adres: [EMAIL].

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw wobec przetwa­rza­nia Twoich danych osobo­wych, w tym profi­lo­wa­nia, w związ­ku z:

 • przetwa­rza­niem niezbęd­nym dla wykona­nia zadania reali­zo­wa­ne­go w intere­sie publicz­nym lub przetwa­rza­nia niezbęd­ne­go dla celów wynika­ją­cych z prawnie uzasad­nio­nych intere­sów reali­zo­wa­nych przez Admini­stra­to­ra danych osobo­wych lub stronę trzecią;
 • przetwa­rza­niem na potrze­by marke­tin­gu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprze­ciw wobec przetwa­rza­nia Twoich danych osobo­wych, zgłoś swoje żądanie na adres: [EMAIL].

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzy­ma­nia od Admini­stra­to­ra danych osobo­wych swoich danych osobo­wych w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie używa­nym forma­cie nadają­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go oraz przesłać je innemu admini­stra­to­ro­wi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Admini­stra­tor danych osobo­wych przesłał bezpo­śred­nio Twoje dane osobo­we innemu admini­stra­to­ro­wi (o ile jest to technicz­nie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przenie­sie­nia swoich danych osobo­wych zgłoś swoje żądanie na adres: [EMAIL].

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzie­lo­ną zgodę na przetwa­rza­nie swoich danych osobo­wych w dowol­nym momencie.

Cofnię­cie zgody na przetwa­rza­nie danych osobo­wych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwa­rza­nia dokona­ne­go na podsta­wie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwa­rza­nie swoich danych osobo­wych zgłoś swoje żądanie na adres: [EMAIL] lub skorzy­stać z odpowied­nich funkcjo­nal­no­ści w Koncie.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwa­rza­nie Twoich danych osobo­wych narusza RODO masz prawo złoże­nia skargi do organu nadzor­cze­go, w szcze­gól­no­ści w państwie człon­kow­skim swoje­go zwykłe­go pobytu, swoje­go miejsca pracy lub miejsca popeł­nie­nia domnie­ma­ne­go naruszenia.

W Polsce organem nadzor­czym w rozumie­niu RODO jest General­ny Inspek­tor Ochro­ny Danych Osobo­wych (GIODO).