WordPress API: parametr args w funkcji register_​rest_​route – Definiowanie argumentów tras REST API

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

Parametr args w funkcji register_​rest_​route to opcjo­nal­ny parametr, który pozwa­la na definio­wa­nie argumen­tów (parame­trów) dla danej trasy REST API. Dzięki niemu możemy określić, jakie dane mogą być przeka­zy­wa­ne do naszej trasy i jakie warun­ki muszą być spełnione.

WordPress API: parametr permission_​callback w funkcji register_​rest_​route – Kontroluj dostęp do tras REST API

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

W WordPress API istnie­je wiele funkcji, które umożli­wia­ją tworze­nie niestan­dar­do­wych tras REST API. Jedną z takich funkcji jest register_​rest_​route. W tym artyku­le skupię się na parame­trze permission_​callback, który pozwa­la na kontro­lo­wa­nie dostę­pu do tras REST API. Dowiedz się, jak możesz wykorzy­stać ten parametr i zaimple­men­to­wać niestan­dar­do­we zabez­pie­cze­nia w swoich trasach REST API w WordPressie.

WordPress API: register_​rest_​route – Tworzenie niestandardowych tras REST API

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

W świecie WordPres­sa API pełni istot­ną rolę, umożli­wia­jąc rozbu­do­wę funkcjo­nal­no­ści stron inter­ne­to­wych. Jednym z kluczo­wych elemen­tów WordPress API jest funkcja register_​rest_​route. W niniej­szym artyku­le opiszę tę funkcję wraz z jej parame­tra­mi oraz przed­sta­wię przykła­dy ich użycia. Dzięki temu zdobę­dziesz wiedzę potrzeb­ną do tworze­nia niestan­dar­do­wych tras REST API w WordPressie.

WordPress, Youtube i Wikipedia – połączenie darmowych mocy

Przez ostat­ni rok praktycz­nie nie robiłem nic innego jak nauka WordPress'a i Bootstrap'a. Budowa­łem strony na gotowych szablo­nach (www​.talker​si​.pl), na elastycz­nych szablo­nach jak Genera­te­Press (www​.wpt​.gda​.pl) czy w całości opartych na własnym pomyśle (www​.sztum​.gda​.pl lub www​.vivaden​tal​.pl). Z musu zainte­re­so­wa­łem się API Youtu­be i stworzy­łem wtycz­kę, która zarzą­dza stroną opartą o kanał stworzo­ny w tym popular­nym porta­lu (www​.vivaden​tal​.tv). Bootstrap Studio – tania aplika­cja, a życie progra­mi­sty staje się łatwiej­sze 🙂 Bootstrap 4 … 

Czytaj więcej