Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony inter­ne­to­wej to: https://​prosty​kod​.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwie­dza­ją­cy witry­nę zosta­wia komen­tarz, zbiera­my dane widocz­ne w formu­la­rzu komen­to­wa­nia, jak i adres IP odwie­dza­ją­ce­go oraz podpis jego przeglą­dar­ki jako pomoc przy wykry­wa­niu spamu.

Zanoni­mi­zo­wa­ny ciąg znaków stworzo­ny na podsta­wie twoje­go adresu email (tak zwany hash) może zostać przesła­ny do usługi Grava­tar w celu spraw­dze­nia czy jej używasz. Polity­ka prywat­no­ści usługi Grava­tar jest dostęp­na tutaj: https://​automat​tic​.com/​p​r​i​v​a​cy/. Po zatwier­dze­niu komen­ta­rza twój obrazek profi­lo­wy jest widocz­ny publicz­nie w kontek­ście twoje­go komentarza.

Media

Jeśli jesteś zareje­stro­wa­nym użytkow­ni­kiem i wgrywasz na witry­nę obraz­ki, powinie­neś unikać przesy­ła­nia obraz­ków z tagami EXIF lokali­za­cji. Odwie­dza­ją­cy stronę mogą pobrać i odczy­tać pełne dane lokali­za­cyj­ne z obraz­ków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zosta­wisz na naszej witry­nie komen­tarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony inter­ne­to­wej w ciastecz­kach, dzięki którym podczas pisania kolej­nych komen­ta­rzy powyż­sze infor­ma­cje będą już dogod­nie uzupeł­nio­ne. Te ciastecz­ka wygasa­ją po roku.

Jeśli odwie­dzisz stronę logowa­nia, utworzy­my tymcza­so­we ciastecz­ko na potrze­by spraw­dze­nia czy twoja przeglą­dar­ka akcep­tu­je ciastecz­ka. To ciastecz­ko nie zawie­ra żadnych danych osobi­stych i zosta­nie wyrzu­co­ne, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowa­nia tworzy­my dodat­ko­wo kilka ciaste­czek potrzeb­nych do zapisu twoich infor­ma­cji logowa­nia oraz wybra­nych opcji ekranu. Ciastecz­ka logowa­nia wygasa­ją po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zazna­czysz opcję „Pamię­taj mnie”, logowa­nie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogu­jesz się ze swoje­go konta, ciastecz­ka logowa­nia zosta­ną usunięte.

Jeśli zmody­fi­ku­jesz albo opubli­ku­jesz artykuł, w twojej przeglą­dar­ce zosta­nie zapisa­ne dodat­ko­we ciastecz­ko. To ciastecz­ko nie zawie­ra żadnych danych osobi­stych, wskazu­jąc po prostu na identy­fi­ka­tor przed chwilą edyto­wa­ne­go artyku­łu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artyku­ły na tej witry­nie mogą zawie­rać osadzo­ne treści (np. filmy, obraz­ki, artyku­ły itp.). Osadzo­ne treści z innych witryn zacho­wu­ją się analo­gicz­nie do tego, jakby użytkow­nik odwie­dził bezpo­śred­nio konkret­ną witrynę.

Witry­ny mogą zbierać infor­ma­cje o tobie, używać ciaste­czek, dołączać dodat­ko­we, zewnętrz­ne syste­my śledze­nia i monito­ro­wać twoje interak­cje z osadzo­nym materia­łem, włącza­jąc w to śledze­nie twoich interak­cji z osadzo­nym materia­łem jeśli posia­dasz konto i jesteś zalogo­wa­ny w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zosta­wisz komen­tarz, jego treść i metada­ne będą przecho­wy­wa­ne przez czas nieokre­ślo­ny. Dzięki temu jeste­śmy w stanie rozpo­zna­wać i zatwier­dzać kolej­ne komen­ta­rze automa­tycz­nie, bez wysyła­nia ich do każdo­ra­zo­wej moderacji.

Dla użytkow­ni­ków którzy zareje­stro­wa­li się na naszej stronie inter­ne­to­wej (jeśli tacy są), przecho­wu­je­my również infor­ma­cje osobi­ste wprowa­dzo­ne w profi­lu. Każdy użytkow­nik może dokonać wglądu, korek­ty albo skaso­wać swoje infor­ma­cje osobi­ste w dowol­nej chwili (nie licząc nazwy użytkow­ni­ka, której nie można zmienić). Admini­stra­to­rzy strony również mogą przeglą­dać i modyfi­ko­wać te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkow­ni­ka albo dodałeś komen­ta­rze w tej witry­nie, możesz zażądać dostar­cze­nia pliku z wyeks­por­to­wa­nym komple­tem twoich danych osobi­stych będących w naszym posia­da­niu, w tym całość tych dostar­czo­nych przez ciebie. Możesz również zażądać usunię­cia przez nas całości twoich danych osobi­stych w naszym posia­da­niu. Nie dotyczy to żadnych danych które jeste­śmy zobli­go­wa­ni zacho­wać ze wzglę­dów admini­stra­cyj­nych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komen­ta­rze gości mogą być spraw­dza­ne za pomocą automa­tycz­nej usługi wykry­wa­nia spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/​lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/arporo/public_html/prostykod.pl/wp-includes/functions.php on line 5279