WordPress: Jak użyć ukrytego pola w Contact Form 7 do przechowywania daty i czasu

Wprowadzenie:

Contact Form 7 jest popular­nym narzę­dziem wtycz­ki WordPress, które umożli­wia tworze­nie i zarzą­dza­nie formu­la­rza­mi kontak­to­wy­mi na stronie inter­ne­to­wej. Jedną z przydat­nych funkcji wtycz­ki jest możli­wość dodawa­nia pól ukrytych, które nie są widocz­ne dla użytkow­ni­ków, ale pozwa­la­ją przecho­wy­wać dodat­ko­we infor­ma­cje. W tym artyku­le dowiesz się, jak użyć ukryte­go pola w Contact Form 7 do przecho­wy­wa­nia daty i czasu.

Krok 1:

Dodanie pola ukryte­go do formu­la­rza Aby rozpo­cząć, otwórz edytor Contact Form 7 i dodaj nowe pole do formu­la­rza za pomocą tagu [hidden]. Poniż­szy przykład pokazu­je, jak utworzyć ukryte pole z domyśl­ną warto­ścią dla daty i czasu:

[hidden date-time-field default:current_time]

W powyż­szym przykła­dzie, używa­my [hidden] jako tagu pola ukryte­go, a date-time-field jako nazwy pola. Dodat­ko­wo, używa­my parame­tru default:current_time, aby ustawić domyśl­ną wartość pola na obecną datę i czas.

Krok 2:

Aktuali­za­cja warto­ści pola przed wysła­niem formu­la­rza Aby zapew­nić, że wartość pola ukryte­go jest zawsze ustawio­na na obecną datę i czas, musimy zaktu­ali­zo­wać ją przed wysła­niem formu­la­rza. W tym celu otwórz plik functions.php swoje­go motywu WordPress i dodaj poniż­szy kod:

add_filter('wpcf7_posted_data', 'custom_update_date_time_field', 10, 1);
function custom_update_date_time_field($posted_data) {
    $posted_data['date-time-field'] = date('Y-m-d H:i:s'); // Aktualizuje wartość pola na obecną datę i czas
    return $posted_data;
}

Ten kod wykorzy­stu­je filtr wpcf7_posted_data, który pozwa­la na modyfi­ka­cję danych formu­la­rza przed ich wysła­niem. W powyż­szym przykła­dzie, używa­my funkcji date() do pobra­nia bieżą­cej daty i czasu i przypi­su­je­my ją do pola date-time-field przed wysła­niem formularza.

Podsumowanie:

Dzięki użyciu ukryte­go pola w Contact Form 7 można łatwo przecho­wy­wać dodat­ko­we infor­ma­cje, takie jak data i czas. W powyż­szym przykła­dzie, używa­my pola ukryte­go z domyśl­ną warto­ścią, która jest ustawia­na na bieżą­cą datę i czas. Pamię­taj, że warto­ści pola ukryte­go można dowol­nie dosto­so­wy­wać do swoich potrzeb.

Źródła:

  1. Dokumen­ta­cja Contact Form 7 – https://​contact​for​m7​.com/​d​o​cs/

Mając takie ukryte pole w formu­la­rzu, można je wykorzy­stać do różnych celów, na przykład do śledze­nia czasu wysła­nia formu­la­rza, genero­wa­nia unikal­nych identy­fi­ka­to­rów czy zapisy­wa­nia infor­ma­cji o sesji użytkow­ni­ka. Dzięki temu można uzyskać większą elastycz­ność i kontro­lę nad przetwa­rza­ny­mi danymi.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.