Object.append() – nadpisywanie domyślnych opcji konfiguracji

Jak zmniej­szyć ilość kodu i uniknąć jego powie­la­nia? Można użyć raz zdefi­nio­wa­ne opcje zapisu­jąc je w jednym miejscu i przypi­sać je potem wielo­krot­nie, nierzad­ko modyfi­ku­jąc większość z nich w zależ­no­ści od potrzeb.

Mniej powielanego kodu = mniej błędów i mniej pracy!

Wielo­krot­nie się zdarza­ło, korzy­sta­jąc z plugi­nów JavaScript (Owl Carousel 2 czy Select2) lub funkcji jQuery (np. $.ajax()) po kilka razy wpisy­wa­łem te same dane w opcjach. Dla przykładu:

$("select#sesja_grupy").select2({
 theme: "bootstrap-5",
 selectionCssClass: "select2--small", // For Select2 v4.1
 dropdownCssClass: "select2--small",

 ajax: {
  url: 'https://akademia.gaum.prostykod.pl/wp-json/gaum/v1/select2/grupy/name=',
  data: function (params) {
   var query = {
    name: params.term,
   }
   // Query parameters will be ?search=[term]&page=[page]
   return query;
  }
 }
});

$("select#sesja_trenerzy").select2({
 theme: "bootstrap-5",
 selectionCssClass: "select2--small", // For Select2 v4.1
 dropdownCssClass: "select2--small",

 ajax: {
  url: 'https://akademia.gaum.prostykod.pl/wp-json/gaum/v1/select2/nauczyciel/',
  data: function (params) {
   var query = {
    name: params.term,
   }
   // Query parameters will be ?search=[term]&page=[page]
   return query;
  }
 }
});

Jak widać część kodu to kopia 1:1. Potem w przypad­ku zmiany, trzeba pamię­tać by zmienić opcję we wszyst­kich miejscach.

Pogrze­ba­łem w dokumen­ta­cji, bo dobrze wiem, że te opcje można zapisać w zmien­nej i wykorzy­stać wielo­krot­nie. Potrze­bo­wa­łem funkcję, która pobie­rze domyśl­ne opcje i wymie­ni tylko te, które trzeba. Na Youtu­be znala­złem fajny kanał dcode, a tam film:

Object.assign() – łączenie obiektów

I wszyst­ko fajnie, bo Object.assign() spełnie moje wymaga­nia. Jedno tylko w tym filmie zosta­ło pominię­te. Miano­wi­cie, że ta funkcja nie tworzy nowego, wspól­ne­go obiek­tu, a nadpi­su­je pierw­szy wskazany.

Definicja mówi

Metoda Object.assign() kopiu­je wszyst­kie warto­ści wyliczal­nych własnych właści­wo­ści z jedne­go lub więcej obiek­tów źródło­wych do obiek­tu docelo­we­go. Zwraca obiekt docelowy.

Skład­nia

Object.assign(cel, …zrodla)

Właści­wo­ści w obiek­cie docelo­wym zosta­ną nadpi­sa­ne właści­wo­ścia­mi obiek­tów źródło­wych, jeśli właści­wo­ści te mają takie same nazwy. Właści­wo­ści obiek­tów źródło­wych wystę­pu­ją­cych później na liście argumen­tów, podob­nie, nadpi­szą właści­wo­ści obiek­tów wystę­pu­ją­cych wcześniej.

// select2 
const select2__defaults = {
 theme: "bootstrap-5",
 selectionCssClass: "select2--small", // For Select2 v4.1
 dropdownCssClass: "select2--small",
 ajax: {
  url: 'https://akademia.gaum.prostykod.pl/wp-json/gaum/v1/select2/nauczyciel/',
  data: function (params) {
   var query = {
    name: params.term,

   }
   // Query parameters will be ?search=[term]&page=[page]
   return query;
  }
 }
};

$(".modal select#termin_trenerzy").select2(
 Object.assign(select2__defaults, {

  dropdownParent: $('#addTrainersModal'),

 })
);

W ten sposób na stałe przypi­sa­łem opcję dropdown­Pa­rent do select2_​_​defaults, a przecież nie o to chodzi­ło. Takie zasto­so­wa­nie wprowa­dza złe dane w następ­nym użyciu, gdzie opcja dropdown­Pa­rent jest niepo­trzeb­na, a sam fakt jej istnie­nia powodu­je błędne działa­nie aplikacji.

Na szczę­ście wystar­czy tylko jedna modyfi­ka­cja by wszyst­ko zaczę­ło działać jak należy.

$(".modal select#termin_trenerzy").select2(
 Object.assign({}, select2__defaults, {

  dropdownParent: $('#addTrainersModal'),

 })
);

Jako pierw­szy argument i zarazem cel podaje­my posty obiekt: {}. Do niego zosta­je przypi­sa­ny zbiór select2_​_​defaults, a na końcu dopisu­je­my lub nadpi­su­je­my opcje. Dzięki temu opcje domyśl­ne zosta­ną zawsze te same, a my dopisu­je­my tylko to, co unikal­ne dla danej instancji.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/arporo/public_html/prostykod.pl/wp-includes/functions.php on line 5279