PHP – Operatory bitowe

W PHP dostęp­ne są różne opera­to­ry bitowe, które umożli­wia­ją wykony­wa­nie opera­cji logicz­nych na pozio­mie bitów w liczbach. Oto opis kilku podsta­wo­wych opera­cji bitowych w PHP:

Opera­cja bitowe­go OR ('|'): Wykonu­je opera­cję logicz­ną OR na poszcze­gól­nych bitach dwóch liczb. Wyniku­ją­ca wartość bitowa będzie 1, jeśli przynaj­mniej jeden z bitów jest równy 1.

$a = 5; // Binarnie: 0101
$b = 3; // Binarnie: 0011

$c = $a | $b; // Wynik: 0111 (binarnie) lub 7 (dziesiętnie)

Opera­cja bitowe­go AND ('&'): Wykonu­je opera­cję logicz­ną AND na poszcze­gól­nych bitach dwóch liczb. Wyniku­ją­ca wartość bitowa będzie 1 tylko wtedy, gdy oba bity są równe 1.

$a = 5; // Binarnie: 0101
$b = 3; // Binarnie: 0011

$c = $a & $b; // Wynik: 0001 (binarnie) lub 1 (dziesiętnie)

Opera­cja bitowe­go XOR ('^'): Wykonu­je opera­cję logicz­ną XOR (exclu­si­ve OR) na poszcze­gól­nych bitach dwóch liczb. Wyniku­ją­ca wartość bitowa będzie 1, jeśli bity są różne.

$a = 5; // Binarnie: 0101
$b = 3; // Binarnie: 0011

$c = $a ^ $b; // Wynik: 0110 (binarnie) lub 6 (dziesiętnie)

Opera­cja bitowe­go NOT ('~'): Wykonu­je opera­cję negacji na wszyst­kich bitach liczby. Zamie­nia bity 1 na 0 i bity 0 na 1.

$a = 5; // Binarnie: 0101

$c = ~$a; // Wynik: 1010 (binarnie) lub -6 (dziesiętnie)

Opera­cje przesu­nię­cia bitowe­go: PHP oferu­je również opera­to­ry przesu­nię­cia bitowe­go, które przesu­wa­ją bity liczby w lewo ('<<') lub w prawo ('>>') o określo­ną ilość miejsc.

$a = 5; // Binarnie: 0101

$c = $a << 2; // Wynik: 10100 (binarnie) lub 20 (dziesiętnie)
$d = $a >> 1; // Wynik: 0010 (binarnie) lub 2 (dziesiętnie)

Te to tylko podsta­wo­we opera­cje bitowe dostęp­ne w PHP. Można je wykorzy­stać do różnych zasto­so­wań, takich jak manipu­lo­wa­nie flaga­mi, optyma­li­za­cja kodu czy praca na pozio­mie niskie­go poziomu.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.