Przekierowanie 301 vs. Przekierowanie 302: Różnice i przykłady plików .htaccess

Wprowadzenie:

Przekie­ro­wa­nia są często stoso­wa­ne w celu przenie­sie­nia ruchu z jedne­go adresu URL na inny. Dwa popular­ne rodza­je przekie­ro­wań to przekie­ro­wa­nie 301 (Perma­nent Redirect) i przekie­ro­wa­nie 302 (Tempo­ra­ry Redirect). W tym artyku­le przyj­rzy­my się różni­com między tymi dwoma rodza­ja­mi przekie­ro­wań oraz przed­sta­wi­my przykła­dy plików .htaccess, które można użyć do imple­men­ta­cji przekie­ro­wań na serwe­rze Apache.

 1. Przekie­ro­wa­nie 301 (Perma­nent Redirect): Przekie­ro­wa­nie 301 oznacza, że zasób został przenie­sio­ny na stałe na nowy adres URL. Główne cechy przekie­ro­wa­nia 301 to:
  • Przeglą­dar­ki oraz wyszu­ki­war­ki będą zapamię­ty­wać nowy adres i automa­tycz­nie przekie­ro­wy­wać użytkow­ni­ków przy kolej­nych odwoła­niach do stare­go adresu.
  • Przekie­ro­wa­nie 301 jest zaleca­ne w przypad­ku zmiany stałych adresów URL, np. w wyniku zmiany struk­tu­ry witry­ny lub przenie­sie­nia jej na inny domenę.

Przykład pliku .htaccess dla przekie­ro­wa­nia 301:

Redirect 301 /stary-adres.html http://www.twojadomena.pl/nowy-adres.html
 1. Przekie­ro­wa­nie 302 (Tempo­ra­ry Redirect): Przekie­ro­wa­nie 302 oznacza tymcza­so­we przekie­ro­wa­nie zasobu na inny adres URL. Główne cechy przekie­ro­wa­nia 302 to:
  • Infor­mu­je przeglą­dar­ki i wyszu­ki­war­ki, że zasób jest tymcza­so­wo dostęp­ny pod innym adresem, ale powró­ci do pierwot­ne­go adresu w przyszłości.
  • Przeglą­dar­ki i wyszu­ki­war­ki nie zapamię­tu­ją adresu tymcza­so­we­go i nadal będą odwoły­wać się do orygi­nal­ne­go adresu.

Przykład pliku .htaccess dla przekie­ro­wa­nia 302:

Redirect 302 /stary-adres.html http://www.twojadomena.pl/nowy-adres.html
 1. Przykła­dy innych plików .htaccess: Plik .htaccess jest plikiem konfi­gu­ra­cyj­nym serwe­ra Apache, który umożli­wia dosto­so­wa­nie wielu aspek­tów serwe­ra, w tym przekie­ro­wań. Oto kilka innych przykła­dów zasto­so­wa­nia pliku .htaccess:
  • Przekie­ro­wa­nie wszyst­kich żądań na stronę główną:
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ http://www.twojadomena.pl/ [L,R=301]
  • Przekie­ro­wa­nie na inny adres URL z dodaniem parametrów:
RewriteEngine On
RewriteRule ^stary-adres.html$ http://www.twojadomena.pl/nowy-adres.html?parametr=wartosc [L,R=301]
  • Przekie­ro­wa­nie z bezwzględ­ne­go adresu na względny:
RewriteEngine On
RewriteRule ^twojadomena\.pl/(.*)$ /$1 [R=301,L]

Podsumowanie:

Przekie­ro­wa­nie 301 i przekie­ro­wa­nie 302 to dwa różne rodza­je przekie­ro­wań stoso­wa­ne w celu przekie­ro­wa­nia ruchu z jedne­go adresu URL na inny. Przekie­ro­wa­nie 301 jest perma­nent­ne i zaleca­ne do stałych zmian adresów URL, podczas gdy przekie­ro­wa­nie 302 jest tymcza­so­we i infor­mu­je, że zasób jest dostęp­ny pod innym adresem tylko tymcza­so­wo. Pliki .htaccess są przydat­nym narzę­dziem do imple­men­ta­cji przekie­ro­wań na serwe­rze Apache. Przykła­dy przed­sta­wio­ne w artyku­le mogą służyć jako wytycz­ne przy tworze­niu własnych plików .htaccess dla przekie­ro­wań na stronie. Pamię­taj, że dobór odpowied­nie­go rodza­ju przekie­ro­wa­nia zależy od celu i charak­te­ru zmiany adresu URL.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.