WordPress, Youtube i Wikipedia – połączenie darmowych mocy

Przez ostat­ni rok praktycz­nie nie robiłem nic innego jak nauka WordPress'a i Bootstrap'a. Budowa­łem strony na gotowych szablo­nach (www​.talker​si​.pl), na elastycz­nych szablo­nach jak Genera­te­Press (www​.wpt​.gda​.pl) czy w całości opartych na własnym pomyśle (www​.sztum​.gda​.pl lub www​.vivaden​tal​.pl). Z musu zainte­re­so­wa­łem się API Youtu­be i stworzy­łem wtycz­kę, która zarzą­dza stroną opartą o kanał stworzo­ny w tym popular­nym porta­lu (www​.vivaden​tal​.tv).

Bootstrap Studio

Bootstrap Studio – tania aplikacja, a życie programisty staje się łatwiejsze 🙂

Bootstrap 4 okazał się godnym następ­cą "trójki" i jest dużo wydaj­niej­szy i o wiele prost­szy. Żeby ułatwić sobie życie zaczą­łem korzy­stać z bardzo dobre­go progra­mu Bootstrap Studio. Jest to graficz­ny edytor do tworze­nia w pełni funkcjo­nal­nych stron www, a przy odrobi­nie umiejęt­no­ści może wydaj­nie pomóc przy tworze­niu szablo­nów pod WordPress. Oprócz domyśl­nych elemen­tów istnie­je możli­wość ściąga­nia z sieci gotowych rozwią­zań menu, formu­la­rzy, efektów graficz­nych itp. Od miesią­ca program obsłu­gu­je też SCSS, ale wymaga to doinsta­lo­wa­nia Node. Bardzo ten program polecam mimo iż to płatna aplika­cja, ale 25$ (cena promo­cja, normal­nie 50$) za rok, to do progra­mi­sty nie powin­na być przeszkoda.

Od dłuższe­go czasu chodzi mi pogło­wie większy projekt, gdzie wykorzy­stał­bym w pełni zdoby­tą wiedzę. Chciał­bym zbudo­wać portal tematycz­ny, gdzie treść budowa­ła­by się sama w oparciu o dostęp­ne źródła, takie jak Wikipe­dia i Youtube.

Strona Telewizji Medycznej Vivadental.TV

Youtube API – ściągnij prawie wszystko…

Strona Vivaden​tal​.tv działa na takiej zasadzie, że filmy i ich opisy i tagi znajdu­ją się na porta­lu Youtu­be, ale dzięki wtycz­ce całość prezen­to­wa­na jest na stronie prowa­dzo­nej przez Klini­kę Vivaden­tal. General­nie wystar­czy umieścić film, dodać opis i przypi­sać go do playlist. Potem w panelu admini­stra­cji WordPres­sa, przy użyciu zainsta­lo­wa­nej wtycz­ki zacią­ga­my te dane korzy­sta­jąc z darmo­we­go API. Tworzo­na jest automa­tycz­nie strona z przypi­sa­nym filmem, infor­ma­cją o playli­ście, staty­sty­kach i tagach. Wystar­czy raz na dzień zaktu­ali­zo­wać dane i mamy sporą stronę www. Obecnie jest tam około 130 filmów, ale dzięki obsłu­dze tagów podstron jest ponad 600 – to już na prawdę niema­ła witry­na. Dzięki temu, że Youtu­be sam generu­je obrazek dla filmy i udostęp­nia go w API nie musimy się martwić o zdjęcia.

Projekt strony w WordPress opartej o treści z Wikipedii i Youtube

Wikipedia jest darmowa, ale nie zapomnij podać źródła treści!

Na stronie Archi­wum Polskie­go Rocka od kilku lat rozwi­ja­łem skrypt do ściąga­nia wpisów na Wikipe­dii. Na począt­ku był to parser kodu wybra­nej podstro­ny, ale potem już korzy­sta­łem z darmo­we­go API. Dodat­ko­wo mój system usuwał niektó­re infor­ma­cje (np. dane dotyczą­ce dysko­gra­fii) i forma­to­wał wszyst­ko tak by było od razu gotowe do prezentacji.

Projekt strony w WordPress opartej o treści z Wikipedii i Youtube

WordPress już dawno nie zwykłą platformą dla bloga.

Pomysł na duży portal jest taki by w oparciu o "Archi­wum…" stworzyć na Youtu­be dość dużą ilość playlist zawie­ra­ją­cych teledy­ski (głównie z oficjal­nych źródeł) i prezen­to­wać je na swojej stronie. Youtu­be nie płaci za prezen­ta­cję filmów i reklam które są tam prezen­to­wa­ne, ale można przecież poszu­kać syste­mów rekla­mo­wych, które przy okazji zasilą projekt finan­so­wo. Dodat­ko­wo do każdej playli­sty można przypi­sać link do opisu z Wikipe­dii i mamy adekwat­ną treść.

Myślę, że lepiej zbudo­wać dwie wtycz­ki – osobną dla YT i Wiki, ale to wszyst­ko wyjdzie w fazie projek­to­wa­nia. Całość chcę tutaj syste­ma­tycz­nie opisy­wać, bo przecież ten blog ma służyć innym progra­mi­stom, ale także wspie­rać moją słabą pamięć 🙂 (Może wresz­cie też uda mi się znaleźć dobrą wtycz­kę do prezen­ta­cji kodu).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.