Wersje językowe w WordPress. Polylang – od tego zaczynaj!

Jeżeli twoja strona ma być wielo­ję­zy­ko­wa, to od razu należy zainsta­lo­wać wtycz­kę obsłu­gi wersji języko­wych. Warto pomyśleć o tym nawet jeżeli nie planu­jesz jeszcze rozbu­do­wy. Klient za chwilę się namyśli i zaczną się proble­my. Dlacze­go to takie ważne? Bo żeby wersje języko­we działa­ły, trzeba dodać oznacze­nie języka do adresu url, co zmienia struk­tu­rę pozio­mów. Jeżeli w css stosu­jesz linki bez http://, ale nacelo­wa­ne na konkret­ny zasób, to po wprowa­dze­niu zmian w adresie przybę­dzie ci jeden poziom i wszędzie trzeba będzie albo dodać nazwę języka albo wstawić dodat­ko­we przej­ście na poziom wyżej '../​'. Najlep­szym rozwią­za­niem wydaje się być wtycz­ka 'Polylang'

Wtyczka Polylang

Zawsze przy wyborze wtycz­ki spraw­dzam ile ona ma pobrań, gwiaz­dek i komen­ta­rzy. W dziedzi­nie tłuma­czeń liderem jest Polylang autor­stwa Frédéri­ca Demarle.

Jej główną zaletą jest pełna integra­cja z WordPress'em. Po zainsta­lo­wa­niu nie musimy nic konfi­gu­ro­wać. Jedyną czynno­ści jest wstawie­nie gdzieś na stronie odnośni­ków do zmiany języka. Z reguły dodaje się flagi w górnym menu. Można też umieścić linki w sideba­rze lub w stopce. Wybór należy do nas.

Jak widać, mamy kilka opcji. Ja w swoim projek­cie ustawi­łem, że mają wyświe­tlać się tylko flagi, aktual­ny język ma być ukryty, a w przypad­ku braku tłuma­cze­nia flaga w ogóle się nie wyświetla.

Wtycz­ka za darmo udostęp­nia na tyle dużo opcji, że póki co nie potrze­bo­wa­łem wersji PRO. W ustawie­niach możemy też od razu ustalić jak ma wyglą­dać link. Jak pisałem na począt­ku, trzeba brać popraw­kę na dodatek ze skrótem wersji języko­wej (np '/​pl/​' lub '/​de/​'). To jest ogólny standard, dzięki które­mu użytkow­ni­ko­wi łatwiej połapać się w jakim języku jest treść. Oczywi­ście można zrobić tak, by w ogóle w linku nie było infor­ma­cji o wersji języko­wej, ale to może łatwo dopro­wa­dzić do konflik­tu np przy stronach z adresem 'faq' czy 'kontakt'.

Zarządzanie tłumaczeniami

Tłuma­cze­nia­mi zarzą­dza się dość łatwo, intuicyj­ne. Na liście stron dodane są flagi z infor­ma­cyj­ny­mi ikonami.

 • V oznacza, że jest to wersja dla danego języka
 • + oznacza, że dla tej strony nie ma jeszcze innej wersji językowej
 • Ołówek to ikona do edycji innej wersji

Aby z pozio­mu edycji tekstu dodać inną wersję języko­wą wystar­czy w polu 'Tłuma­cze­nia' wpisać nazwę strony i kliknąć na ikonę '+'. Aby przełą­czyć się na inną wersję, wystar­czy z rozwi­ja­nej listy wybrać język.

4 komentarze do “Wersje językowe w WordPress. Polylang – od tego zaczynaj!”

 1. dzień dobry,
  a czy można dodać flagę, po kliknię­ciu której przeno­si w ogóle do innej strony? Stroną angiel­ską i rosyj­ską zarzą­dzam z tego samego profi­lu i strony po kliknię­ciu na flagę mają adresy nazwa​stro​ny​.pl/en i nazwa​stro​ny​.pl/ru natomiast wersja niemiec­ka jest jakby oddziel­nym tworem i ma adres nazwa​stro​ny​.de
  Wordpres­sa ogarniam nieste­ty jeszcze na pozio­mie podsta­wo­wym i nie rozgry­złam jeszcze czy się da "podlin­ko­wać" inną stronę do flagi.. będę wdzięcz­na za pomoc.

  Odpowiedz
  • W darmo­wej wersji nie ma takiej opcji na pewno. Można skonfi­gu­ro­wać przenie­sie­nie na subdo­me­nę albo katalog, ale tylko raz ogólnie.
   Ja propo­nu­ję ustawić przekie­ro­wa­nie wp_​redirect. Jak użytkow­nik wejdzie na nazwa​stro​ny​.pl/de, to od razu jest przekie­ro­wa­ny na inną stronę.
   Przepra­szam, że tak późno i pewnie już dawno temat załatwio­ny, ale natłok innych spraw i człowiek nie ma czasu na własne­go bloga 🙂

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.