Przekierowanie 301 vs. Przekierowanie 302: Różnice i przykłady plików .htaccess

Przekie­ro­wa­nia są często stoso­wa­ne w celu przenie­sie­nia ruchu z jedne­go adresu URL na inny. Dwa popular­ne rodza­je przekie­ro­wań to przekie­ro­wa­nie 301 (Perma­nent Redirect) i przekie­ro­wa­nie 302 (Tempo­ra­ry Redirect). W tym artyku­le przyj­rzy­my się różni­com między tymi dwoma rodza­ja­mi przekie­ro­wań oraz przed­sta­wi­my przykła­dy plików .htaccess, które można użyć do imple­men­ta­cji przekie­ro­wań na serwe­rze Apache.

HTML i CSS: Różne formaty zapisu wartości koloru

Kolory odgry­wa­ją ważną rolę w wielu dziedzi­nach, takich jak projek­to­wa­nie stron inter­ne­to­wych, grafi­ka, druk czy sztuka. Istnie­je wiele różnych forma­tów zapisu warto­ści koloru, które pozwa­la­ją precy­zyj­nie określić wybra­ny odcień. W tym artyku­le przyj­rzy­my się dwóm popular­nym forma­tom – HEX i RGB, oraz krótko omówi­my kilka innych forma­tów używa­nych w kontek­ście kolorów.

Rodzaje pętli w języku PHP

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, php

Pętle są ważnym elemen­tem progra­mo­wa­nia, pozwa­la­ją­cym na wykony­wa­nie powta­rzal­nych opera­cji. W języku PHP istnie­je kilka rodza­jów pętli, z których każda ma swoje zasto­so­wa­nie i specy­fi­kę. W tym artyku­le przyj­rzy­my się różnym rodza­jom pętli dostęp­nym w PHP i jak je używać.

Czytaj więcej

Wykonywanie skryptów JavaScript po załadowaniu strony: Praktyczne podejście dla programistów.

Progra­mi­ści często potrze­bu­ją wykonać określo­ny kod JavaScript po załado­wa­niu strony, aby zaini­cjo­wać pewne działa­nia, manipu­lo­wać elemen­ta­mi strony lub zareago­wać na zdarze­nia użytkow­ni­ka. W tym artyku­le dowiesz się, jak to osiągnąć za pomocą skryp­tu JavaScript wykonu­ją­ce­go się po załado­wa­niu strony.

WordPress: Jak użyć ukrytego pola w Contact Form 7 do przechowywania daty i czasu

Prosty Kod / Daniel Wolak - programownie, wordpress, php

Wprowa­dze­nie: Contact Form 7 jest popular­nym narzę­dziem wtycz­ki WordPress, które umożli­wia tworze­nie i zarzą­dza­nie formu­la­rza­mi kontak­to­wy­mi na stronie inter­ne­to­wej. Jedną z przydat­nych funkcji wtycz­ki jest możli­wość dodawa­nia pól ukrytych, które nie są widocz­ne dla użytkow­ni­ków, ale pozwa­la­ją przecho­wy­wać dodat­ko­we infor­ma­cje. W tym artyku­le dowiesz się, jak użyć ukryte­go pola w Contact Form 7 do przecho­wy­wa­nia daty i czasu. Krok 1: Dodanie pola ukryte­go do formu­la­rza Aby … 

Czytaj więcej

Tiny Slider 2 – Nowa era elastycznego przewijania

Witaj! Dzisiaj chciał­bym Ci przed­sta­wić projekt, który całko­wi­cie odmie­nił sposób, w jaki tworzę i używam przewi­jal­nych karuzel na moich stronach inter­ne­to­wych. Chodzi o Tiny Slider 2 – nową odsło­nę popular­ne­go narzę­dzia do tworze­nia elastycz­nych i interak­tyw­nych przewi­ja­nych galerii i karuzeli.

Czytaj więcej

Konfiguracja buforowania zapytań w MySQL – Optymalizacja wydajności poprzez dostosowanie parametrów bufora

Wprowa­dze­nie Konfi­gu­ra­cja buforo­wa­nia zapytań w MySQL odgry­wa istot­ną rolę w optyma­li­za­cji wydaj­no­ści syste­mu bazoda­no­we­go. Dosto­so­wa­nie odpowied­nich parame­trów bufora pozwa­la na efektyw­ne wykorzy­sta­nie pamię­ci podręcz­nej, co skraca czas dostę­pu do danych i przyspie­sza wykony­wa­nie zapytań. W tym artyku­le przyj­rzy­my się bliżej konfi­gu­ra­cji buforo­wa­nia zapytań w MySQL, omówi­my kluczo­we parame­try i przed­sta­wi­my przykła­dy konkret­nych ustawień. 1. Parame­try buforo­wa­nia zapytań w MySQL MySQL oferu­je różne parame­try, które można … 

Czytaj więcej